Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2019 2019-01-10 Zawarcie przez Spółkę jako gwaranta umowy kredytowej na nabycie przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Impexmetal S.A. został udzielony kredyt oraz gwarancja

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną w sprawie zawarcia przez Spółkę jako gwaranta umowy kredytowej, na podstawie której Impexmetal S.A. został udzielony kredyt oraz gwarancja.


Zarząd Spółki podaje informację o zawarciu przez Spółkę jako gwaranta, Impexmetal S.A. jako kredytobiorcę oraz HSBC Bank PLC z siedzibą w Londynie jako kredytodawcę („Bank”) umowy kredytów („Umowa”), na podstawie której na rzecz spółki Impexmetal S.A. zostały udzielone: (i) gwarancja do kwoty 124 mln PLN oraz (ii) kredyt terminowy do kwoty 124 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie zapłaty ceny nabywanych przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania.


Kredyt, o którym mowa powyżej został udzielony z czteromiesięcznym terminem spłaty.
W związku z zawarciem Umowy, na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy, w dniu 10 stycznia 2019 roku Impexmetal S.A. zawarła z Bankiem: (i) umowę zastawów rejestrowych na akcjach Alchemia S.A., które zostaną nabyte przez Impexmetal S.A. w ramach wezwania; oraz (ii) umowę zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach Alchemia S.A. należących do Impexmetal S.A. Maksymalna suma zabezpieczenia z zastawów rejestrowych została ustalona na 186 mln PLN. Dodatkowo w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy, w dniu 10 stycznia 2019 roku Impexmetal S.A. zawarła z Bankiem oraz Santander Bank Polska S.A. umowę blokady na rachunku pieniężnym prowadzonym dla Impexmetal S.A. przez Santander Bank Polska S.A.


Oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR (właściwy dla długości okresu odsetkowego) powiększone o marżę Banku i obowiązkowe koszty (jeżeli mają zastosowanie).
Umowa kredytu zawarta została na warunkach rynkowych.


Na podstawie Umowy Spółka udzieliła gwarancji za zobowiązania kredytobiorcy – spółki Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, wynikające z Umowy.


Pozostałe warunki Umowy, w tym zapisy dotyczące zobowiązań Spółki lub Impexmetal S.A., ewentualnych sankcji czy możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy:

Piotr Lisiecki - Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »