Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
87/2018 2018-12-03 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 26 – 30 listopada 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:

- w dniu 26 listopada 2018 roku 48.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,68 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0200% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0200% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 27 listopada 2018 roku 45.071 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,70 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0188% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0188% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 28 października 2018 roku 45.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,71 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0188% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0188% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 29 listopada 2018 roku 49.200 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,69 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0205% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0205% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 30 listopada 2018 roku 48.500 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,73 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0202% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0202% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

 

Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 17.593.831 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 13,7958% kapitału zakładowego i dających prawo do 33.110.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,7958% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 26 – 30 listopada 2018 roku.

 Transakcje z dnia 26.11.2018.pdf

 Transakcje z dnia 27.11.2018.pdf

 Transakcje z dnia 28.11.2018.pdf

 Transakcje z dnia 29.11.2018.pdf

 Transakcje z dnia 30.11.2018.pdf

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »