Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
84/2018 2018-11-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniach 5 - 9 listopada 2018 roku Dom Maklerski mBank S.A., działając w imieniu i na rachunek Spółki podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył akcje Boryszew S.A. w ramach Programu skupu akcji własnych, przy czym Spółka wyjaśnia, iż transakcje te zostały zrealizowane przez Dom Maklerski mBank S.A. niezależnie od Boryszew S.A. (Spółka nie ma wpływu na wolumen oraz cenę nabywanych akcji), w ramach zlecenia o charakterze ramowym złożonego w dniu 22 października 2018 roku.


Zgodnie z informacją przekazaną przez Dom Maklerski mBank S.A.:
- w dniu 5 listopada 2018 roku zrealizowano nabycie 42.857 akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,82 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0179% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0179% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 6 listopada 2018 roku zrealizowano nabycie 43.079 akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,83 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0179% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0179% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 7 listopada 2018 roku 45.875 zrealizowano nabycie akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,76 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0191% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0191% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 8 listopada 2018 roku 45.980 zrealizowano nabycie akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,80 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0192% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0192% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 9 listopada 2018 roku 50.714 zrealizowano nabycie akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,72 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0211% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0211% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

 

Powyższe akcje zostały nabyte w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji oraz po uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych, Spółka posiada bezpośrednio 16.878.997 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 13,4980% kapitału zakładowego i dających prawo do 32.395.166 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,4980% ogólnej liczby głosów.

 

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 5 – 9 listopada 2018 roku.

 Transakcje z dnia 05.11.2018.pdf

 Transakcje z dnia 06.11.2018.pdf

 Transakcje z dnia 07.11.2018.pdf

 Transakcje z dnia 08.11.2018.pdf

 Transakcje z dnia 09.11.2018.pdf

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »