Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
52/2018 2018-05-28 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 21 – 23 maja 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:


- w dniu 21 maja 2018 roku 11.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 8,39 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0046% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 22 maja 2018 roku 11.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 8,22 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0046% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
-w dniu 23 maja 2018 roku 10.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 8,09 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0042% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0042% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 12.525.831 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 14.160.000 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 11,1191% kapitału zakładowego i dających prawo do 26.685.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,1191% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 21 – 23 maja 2018 roku.

 

 Transakcje z dnia 21.05.2018.pdf

 

 Transakcje z dnia 22.05.2018.pdf

 

 Transakcje z dnia 23.05.2018.pdf

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »