Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
48/2018 2018-04-26 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od RKK Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Mineralis Spółka z o.o.), iż:
• w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w związku z realizacją Umowy przeniesienia akcji zawartej dnia 10 kwietnia 2018 roku., RKK Investments Spółka z o.o. nabyła własność 30.538.143 szt. akcji Boryszew SA stanowiących 12,7242% kapitału zakładowego i uprawniających do 30.538.143 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 12,7242% głosów,
• w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w związku z realizacją Umowy przeniesienia akcji zawartej dnia 18 kwietnia 2018 roku., RKK Investments Spółka z o.o. nabyła własność 16.321.189 szt. akcji Boryszew SA stanowiących 6,8005% kapitału zakładowego i uprawniających do 16.321.189 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 6,8005% głosów sztuk akcji Boryszew SA.

 

Powyższe transakcje spowodowały przekroczenie przez RKK Investments Spółka z o.o. udziału o więcej niż 2 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Boryszew S.A. Ponadto przeniesienie ww. ilości własności sztuk akcji przez RKK Investments Spółka z o.o. spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 25%; 33%; 33,1/3% na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

 

Przed zawarciem ww. transakcji, tj. na dzień 19 kwietnia 2018 roku RKK Investments Sp z o.o. posiadała 57.300.000 akcji Boryszew SA, uprawniających do 57.300.000 głosów na WZ, co stanowiło 23,8750 % ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Po zawarciu transakcji z 20 kwietnia 2018 roku RKK Investments Sp z o.o. posiadała 104.159.332 akcji Boryszew SA, uprawniających do 104.159.332 głosów na WZ, co stanowiło 43,3997 % ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.


Ponadto w dniu 23 kwietnia 2018 roku, w związku z realizacją Umowy przeniesienia akcji zawartej dnia 23 kwietnia 2018 roku., RKK Investments Spółka z o.o. nabyła 15.815.990 sztuk akcji Boryszew S.A. stanowiących 6,5900% kapitału zakładowego i uprawniających do 15.815.990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 6,5900% głosów sztuk akcji Boryszew SA.

 

Powyższa transakcja spowodowała przekroczenie przez RKK Investments Spółka z o.o. udziału o więcej niż 1 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Boryszew S.A.
Przed zawarciem ww. transakcji, tj. 22 kwietnia 2018 roku RKK Investments Sp z o.o. posiadała 104.159.332 akcji Boryszew SA, uprawniających do 104.159.332 głosów na WZ, co stanowiło 43,3997 % ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
Powyższe Umowy realizowane były w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego RKK Investments Sp. z o.o. w formie wniesienia wkładu niepieniężnego aportu przez Pana Romana Krzysztofa Karkosika, który jest 100 % właścicielem udziałów spółki RKK Investments Sp. z .o.o., a więc wszystkie ww. transakcje realizowane były w ramach Grupy Kapitałowej kontrolowanej przez Pana Romana Krzysztofa Karkosika.


Na dzień dzisiejszy RKK Investments Sp z o.o. posiada 119.990.000 akcji Boryszew S.A. co stanowi 49,9958 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 119.990.000 głosów na WZ, co stanowi 49,9958 % ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.
W okresie od dnia 20 kwietnia 2018 r. do dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie było osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.


Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »