Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
38/2018 2018-03-01 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 marca 2018 roku Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie – jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła
w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszew S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z dnia 28 lipca 2016 roku (z późn. zm.), 25 sztuk obligacji imiennych serii A18 o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, za średnią jednostkową cenę 1.000.000 złotych za jedną obligację. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 25.000.000 złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 28 lutego 2021 roku.
Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych w ramach zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn. zm.).

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »