Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
36/2018 2018-02-27 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, iż w dniu 21 lutego 2018 roku, w związku z realizacją Umowy przeniesienia akcji zawartej w dniu 12 lutego 2018 roku, Mineralis Spółka z o.o. nabyła 15.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A. Transakcja ta spowodowała przekroczenie przez Mineralis Spółka z o.o. udziału o więcej niż 2% oraz przekroczenie progu powyżej kolejno 15% i 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Boryszew S.A.


Przed zawarciem w/w transakcji Mineralis Spółka z o.o. posiadała 33.966.599 sztuk akcji Boryszew S.A., uprawniających do 33.966.599 głosów na WZ, co stanowiło 14,1527% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

 

Na dzień zawarcia w/w transakcji Mineralis Spółka z o.o. posiada 48.966.599 sztuk akcji Boryszew S.A., uprawniających do 48.966.599 głosów na WZ, co stanowiło 20,4027% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »