Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2018 2018-01-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach  upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 8 stycznia 2018 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 67.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0279% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0279% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

 

Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.

 

W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka posiada bezpośrednio 11.372.905 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 14.160.000 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 10,6387% kapitału zakładowego i dających prawo do 25.532.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,6387% ogólnej liczby głosów.

 

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniu 8 stycznia 2018 roku.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).

 

Załącznik do RB 8/2018.pdf

 

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »