Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
75/2017 2017-11-02 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie,
na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005
roku Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj., od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, iż w dniu 30 października
2017 roku - na podstawie umowy aportowej zawartej dnia 30 października 2017 roku – na rachunek
maklerski spółki Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu została przeniesiona własność
10.000.000 szt. akcji Boryszew S.A. stanowiących 4,166% kapitału zakładowego i uprawniających do
10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 4,166% głosów.
Przeniesienie własności 10.000.000 szt. akcji spowodowało zmianę bezpośredniego udziału Pana
Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na walnym zgromadzeniu
spółki Boryszew S.A., a jednocześnie nastąpiło zmniejszenie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A. poniżej 50% głosów. Przeniesienie własności
akcji, w wyniku którego doszło do w/w zmian w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w ramach Grupy
Kapitałowej ponieważ Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem dominującym wobec nabywcy
akcji - spółki Mineralis spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Na dzień 29 października 2017 roku, tj. przed zmianą udziału Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał
bezpośrednio 125.565.216 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 52,318% udziału w kapitale
zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki zależne 27.843.831 sztuk akcji Boryszew SA, co
stanowiło 11,601% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 29 października 2017 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio
125.091.893 głosy na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 52,121% ogólnej liczby
głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 27.843.831 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew
SA, co stanowiło 11,601% ogólnej liczby głosów:


 Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym,
3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,333% ogólnej liczby głosów,


 Boryszew S.A.: 10.483.831 szt. akcji, co stanowiło 4,368% udziału w kapitale zakładowym,
10.483.831 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,368% ogólnej liczby głosów,


 Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,995% udziału w kapitale zakładowym,
11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4.995% ogólnej liczby głosów,


 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale
zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby
głosów,


 Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym,
5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów.
Na dzień 1 listopada 2017 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem bezpośrednio
115.765.310 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 48,235% udziału w kapitale zakładowym oraz
pośrednio poprzez spółki zależne 37.843.831 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 15,768%
udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 1 listopada 2017 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio
115.015.216 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 47,923% ogólnej liczby

głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 37.843.831 głosów na walnym zgromadzeniu
Boryszew SA, co stanowi 15,768% ogólnej liczby głosów:


 Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowi 1,333% udziału w kapitale zakładowym,
3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,333% ogólnej liczby głosów,


 Boryszew S.A.: 10.483.831 szt. akcji, co stanowi 4,368% udziału w kapitale zakładowym,
10.483.831 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,368% ogólnej liczby głosów,


 Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,995% udziału w kapitale
zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,995% ogólnej
liczby głosów,


 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowi 0,902% udziału w kapitale
zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,902% ogólnej
liczby głosów,


 Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowi 0,002% udziału w kapitale
zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,002% ogólnej liczby
głosów,


 Mineralis Spółka z o.o.: 10.000.000 szt. akcji, co stanowi 4,166% udziału w kapitale
zakładowym, 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,166% ogólnej
liczby głosów.


Pan Roman Krzysztof Karkosik poinformował, że nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c
Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym
zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe
dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Piotr Szeliga – Członek Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »