Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
66/2017 2017-10-03 Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej, z dniem dzisiejszym, Pana Jarosława Antosika.

 

Pan Jarosław Antosik został powołany do Rady Nadzorczej w miejsce Pana Romana Wieczorka, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

 

Informacje na temat posiadanego przez Pana Jarosława Antosika wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 

Pan Jarosław Antosik posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości (1997 r.). W 1998 r. ukończył podyplomowe studia we Francuskim Instytucie Zarządzania, uzyskując Międzynarodowy Dyplom Zarządzania. Pan Jarosław Antosik w 2008 r. ukończył również studia doktoranckie w Szkole Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 r. Pan Jarosław Antosik rozpoczął pracę w dziale podatkowym Spółki Arthur Andersen Sp. z o.o., a w 2002 r. uzyskał certyfikat doradcy podatkowego.
W latach 2002 – 2005 Pan Jarosław Antosik zatrudniony był w dziale podatkowym Spółki Ernst &
Young Sp. z o.o. Obecnie jest Partnerem w Spółce Accreo Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję
Członka Zarządu. Pan Jarosław Antosik posiada Certyficate of English for Business awarded by the
London Chamber of Commerce and Industry oraz Certyficate of Russian for Business awarded by the Pushkin Institute and the Russian Chamber of Commerce and Industry.
Pan Jarosław Antosik od 2009 jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Antosik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zgodnie z ww. § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »