Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
64/2017 2017-10-02 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 2 października 2017 roku Hutmen
S.A. – podmiot zależny od Boryszew S.A. nabył w ramach Programu emisji obligacji imiennych
Boryszew S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z dnia 28 lipca 2016 roku (z
późn. zm.) (Program), 7 obligacji imiennych serii A9 o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda,
za średnią jednostkową cenę 1.000.000 złotych za jedną obligację. Łączna wartość nominalna
emitowanych w tej serii obligacji wynosi 7.000.000 złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone
na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 30 września 2018 roku.
Powyższe obligacje zostały wyemitowane w ramach refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji
Boryszew S.A. posiadanych przez Hutmen S.A., których termin wykupu, zgodnie z Warunkami emisji
przypada na dzień 2 października 2017 roku.


Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych
w ramach zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn.
zm.).


Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »