Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
63/2017 2017-09-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia
udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014
roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie
art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 29 września 2017 roku
podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 61.000
akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0254% udziału
w kapitale zakładowym oraz 0,0254% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.


Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z
siedzibą w Warszawie.


W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka posiada bezpośrednio 10.002.831 akcji własnych oraz
pośrednio przez spółki zależne 14.160.000 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 10,0678% kapitału
zakładowego i dających prawo do 24.162.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi
10,0678% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych
dokonanych w dniu 29 września 2017 roku.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).


Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i
stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).


Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Paweł Tokłowicz - Prokurent

 

Załącznik do raportu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »