Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2017 2017-04-10 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 10 kwietnia 2017 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 39.601 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0165% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0165% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Zlecenie zostało przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka posiada bezpośrednio 7.909.601 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 14.160.000 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 9,196% kapitału zakładowego i dających prawo do 22.069.601 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,196% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniu 10 kwietnia 2017 roku. [załącznik] (178.65KB)
Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »