Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
69/2016 2016-12-21 Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Hutmen S.A. w drodze przymusowego wykupu (2016-12-21; 14:56)

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 r. wskazany przez

Boryszew S.A. wraz Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Impex – Invest Sp. z o.o. i SPV

Impexmetal Sp. z o.o. podmiot prowadzący działalność maklerską, działając na podstawie art. 82 ust.

5 Ustawy o ofercie publicznej […] (Ustawa) złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez

wskazany podmiot z Grupy Kapitałowej Boryszew akcji Hutmen S.A. (Hutmen) należących do

wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki w drodze przymusowego wykupu.

Zgodnie ze złożonymi materiałami przedmiotem przymusowego wykupu akcji Hutmen mają być

wszystkie akcje Hutmen, które nie znajdują się w posiadaniu spółek z Grupy Kapitałowej Boryszew tj.

łącznie 2.549.980, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Hutmen i ogólnej liczby głosów

na walnym zgromadzeniu tej spółki.

O zamiarze osiągniecia przez Emitenta wraz z jednostkami zależnymi do 100% ogólnej liczbie głosów

w Hutmen w trybie wystąpienia z żądaniem sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Hutmen

posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych poinformowano w zawiadomieniu w sprawie

przekroczenia przez Grupę Kapitałową Boryszew progu 90% ogólnej liczbie głosów w Hutmen,

sporządzonym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej […], o którym Hutmen poinformował

w raporcie bieżącym ESPI 23/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Jednocześnie o ogłoszeniu przymusowego wykupu związanego z żądaniem wykupu akcji Hutmen S.A.

w ww. zakresie Emitent poinformuje w trybie odrębnego komunikatu bieżącego.

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »