Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
55/2016 2016-09-14 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 14 września 2016 roku,

Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie – podmiot pośrednio zależny od Boryszew S.A. nabył w ramach

Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu

Boryszew S.A. z dnia 28 lipca 2016 roku, 7 (słownie: siedem) obligacji imiennych serii A3 o wartości

nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych każda, za średnią jednostkową cenę

1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych za jedną obligację. Łączna wartość nominalna

emitowanych w tej serii obligacji wynosi 7.000.000,00 (słownie: siedem milionów)

złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji

– 30 września 2017 roku.

Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn.

zm.).

Podpisy:

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »