Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
46/2016 2016-07-18 Zawarcie pakietu umów dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (22:50)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego warunków transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 roku spółka pośrednio zależna tj. Eastside - Bis sp. z o.o. (Eastside – Bis) zawarła
z podmiotami z Grupy Skanska umowy dotyczące sprzedaży projektu inwestycyjnego (Inwestycja) realizowanego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 o powierzchni 5727 m2 (Nieruchomość) za łączną kwotę około 96 mln złotych netto. Na powyższe transakcje składają się:
1. warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawa w stosunku do Nieruchomości. Umowa przenosząca Nieruchomość zostanie zawarta po spełnieniu ww. warunku;
2. warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów SPV Boryszew 7 Spółka z o.o. (Umowa Sprzedaży Udziałów), będącej właścicielem praw autorskich do Inwestycji oraz wyłącznym beneficjentem decyzji oraz pozwoleń administracyjnych dotyczących Inwestycji. Warunkiem wejścia w życie Umowy Sprzedaży Udziałów jest zawarcie Umowy przenoszącej Nieruchomość.
Środki na realizację transakcji zostały zabezpieczone na zawartym w tym celu rachunku escrow. Zamknięcie transakcji planowane jest na sierpień 2016 roku.
Umowy o których mowa powyżej nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych a ich pozostałe istotne warunki nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów. Wartość w księgach rachunkowych sprzedawanych aktywów, łącznie z rozrachunkami związanymi ze zbywaną spółką, wynosi 85 mln zł.
Pomiędzy podmiotami Grupy Skanska a Emitentem oraz spółkami od niego zależnymi nie istnieją powiązania osobowe oraz kapitałowe. Emitent uznaje ww. transakcję za istotną z uwagi na jej wartość, która przekracza przyjęte przez Spółkę kryterium istotności.
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »