Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
39/2016 2016-06-15 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.452.791 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 83.781 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 54.864 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.352 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.398 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.276 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.780 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka (od 29 kwietnia 2015 roku Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.141.275 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 194.781 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 3.786 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.336.056 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt.6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Piotra Lisieckiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
W związku z powołaniem Pana Piotra Lisieckiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Rada Nadzorcza obecnej kadencji działa w składzie:
1) Pan Janusz Siemieniec
2) Pan Mirosław Kutnik
3) Pan Arkadiusz Krężel
4) Pan Piotr Lisiecki
5) Pani Małgorzata Waldowska
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. z 48,06 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 111.567.863 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 3.510.573 głosy,
3) wstrzymało się – 257.620 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności:
- PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano 115.336.056 ważnych głosów z 115.336.056 akcji, tj. 48,06% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 115.336.055 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 głos,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »