Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
97/2015 2015-07-06 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. wybrała firmę Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóła komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 do:
- przeglądu śródrocznego sprawozdania Boryszew S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku,
- badania sprawozdania Boryszew S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóła komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73, prowadzoną przez KRBR.
Umowa z firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zostanie zawarta na okres badania sprawozdań za 2015rok.
Spółka korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2006 – 2007 i 2009 – 2014.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki, rekomendacją Komitetu Audytu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości).

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 19 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »