Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
87/2015 2015-06-23 Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A

Zarząd Boryszew S.A.(„Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 roku dokonał przedterminowego wykupu 6 sztuk obligacji imiennych serii BA o wartości nominalnej 500.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3.000.000 EUR, objętych przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 13 września 2013 roku, z terminem wykupu
w dniu 30 września 2015 roku.
Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia za kwotę równą ich wartości nominalnej powiększonej
o odsetki należne do dnia wykupu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »