Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
69/2014 2014-11-05 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym

postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 27 października 2014

roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sygnatura akt:

WA XII NS-REJ.KRS/060893/14/955) podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki z kwoty 220.000.000,00 zł (słownie:

dwieście dwadzieścia milionów złotych) do kwoty

240.000.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów

złotych) to jest o kwotę 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia

milionów złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało

na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku

poprzez emisję 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów)

akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej

równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/100) każda.

W związku z zarejestrowaną przez Sąd zmianą wysokości

kapitału zakładowego zmienił się Statut Spółki, w ten sposób,

że dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał

następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.000.000 zł (dwieście

czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na 220.000.000 sztuk

akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00

złoty oraz 20.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B

o wartości nominalnej 1,00 złoty.”

Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż w postanowieniu Sądu

wystąpiła oczywista pomyłka pisarska polegająca na wpisaniu

w Dziale 1 Rubryka 8 pkt 3 błędnej liczby akcji wszystkich

emisji, wpisano: 24.000.000, winno być: 240.000.000.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Boryszew S.A. wystąpi

niezwłocznie do Sądu o sprostowanie oczywistej pomyłki

pisarskiej.

 

Ujednolicony tekst Statutu Spółki stanowi załącznik do

niniejszego raportu.

 

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 9 i § 38 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia

 

Podpisy:

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

Statut Spółki

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »