Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
52/2014 2014-10-01 Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A.(„Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014r., informuje,
iż w dniu 30 września 2014r. dokonał przedterminowego wykupu 31 sztuk obligacji imiennych serii A
o wartości nominalnej 1.000.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 31.000.000,00 zł, objętych przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 28 lutego 2014r., z terminem wykupu w dniu
30 września 2015r.
Obligacje zostały wykupione ze środków własnych Boryszew S.A., według ich wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia.
Ze względu na fakt, iż w dniu 28 lipca 2014r. Zarząd Boryszew S.A. dokonał przedterminowego wykupu 70 sztuk obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70.000.000,00 zł, objętych przez Impexmetal S.A. z siedzibą
w Warszawie, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 44/2014 z dnia 29.07.2014r., Spółka wykupiła wszystkie obligacje imienne serii A w ilości 101 sztuk, objętych przez Impexmetal S.A.

Ponadto w dniu 30 września 2014 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu 4 sztuk obligacji imiennych serii BC o wartości nominalnej 500.000 EUR każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000,00 EUR, objętych przez Impexmetal S.A.
Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 1 lipca 2014r., z terminem wykupu w dniu
30 września 2015r.
Obligacje zostały wykupione ze środków własnych Boryszew S.A., według ich wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »