Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2014 2014-03-06 Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sąd Rejonowy dla

m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 lutego 2014

roku o dokonaniu wpisu zmian Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 5 i Uchwały nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew SA z dnia 17 lutego 2014 roku (Sygnatura

sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/5531/14/237), dotyczących scalenia akcji Spółki oraz zmiany

siedziby.


Na mocy w/w postanowienia Sądu Rejestrowego dokonano zmiany postanowień Statutu Spółki


w zakresie § 6 ust. 1 oraz § 2 Statutu Spółki.

Przed rejestracją uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki w kwocie 220.000.000 zł dzielił się na 2.200.000.000 akcji

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda.

W wyniku dokonanej rejestracji kapitał zakładowy Spółki w kwocie 220.000.000 zł dzieli się na

220.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

Sąd rejestrowy dokonał także rejestracji zmiany siedziby i adresu Spółki. Nowy adres siedziby

Spółki: Boryszew Spółka Akcyjna, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa.

 

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Otwórz

 

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu


 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »