Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
82/2013 2013-10-29 Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 81/2013 w dniu 29 października 2013r. oraz na stronie internetowej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie: połączenia Boryszew SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami Boryszew ERG S.A.
i Nylonbor Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowane)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boryszew S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 23 października 2013 roku przez Zarządy Boryszew S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Spółka z o.o. (Spółki Przejmowane), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółkami Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Spółka z o.o. (jako Spółkami Przejmowanymi) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku Spółek Przejmowanych.
§ 2
Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.ir.boryszew.com.pl oraz www.boryszewerg.pl
i www.nylonbor.pl.
§ 3
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności:
- PKD 25.40.Z Produkcja broni i amunicji,
- PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Uzasadnienie uchwały:
W związku z planowanym połączeniem Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylobnor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, konieczne jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności:
- PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD 43.31.Z Tynkowanie,
- PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

(Projekt)
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ……….. roku odwołuje się Pana ……………… ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

(Projekt)
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ……….. roku powołuje się Pana /Panią ……………………………………………. do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:
Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezesa Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »