Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2007 2007-04-03 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 17 kwietnia 2007 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ______________

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 60 poz. 3582.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków.

(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Z dniem 17 kwietnia 2007 roku powołuje Panią /Pana____________________________
do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dotychczasowy § 12 ust. 1 o treści:
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”.
Otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inna osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do nowotworzonej spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez wniesienie jej aportem do nowotworzonej spółki akcyjnej z siedzibą w Sochaczewie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 3) RO

Podpisy:
Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »