Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
63/2009 2009-12-30 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów, informujące o dokonaniu w dniu 21 grudnia 2009 roku wpisu do rejestru zastawów papierów wartościowych, które znajdują się w obrocie giełdowym. Przedmiotem ustanowionego zastawu jest 7.500.000 akcji na okaziciela spółki Impexmetal S.A., należące do Boryszew S.A.
Ustanowiony zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, wynikającej z Umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 20.000,0 tys. złotych, wobec Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wartość nominalna udziałów, będących przedmiotem zastawu wynosi 3.000,0 tys. PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszew S.A. na dzień 30 września 2009r. wynosi 16.875,0 tys. zł. Ww. akcje stanowią 3,51 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają Boryszew S.A. 3,51 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem PKO BP S.A. i osobami nim zarządzającymi.
Akcje Impexmetal SA są dla Boryszew S.A. aktywami o znacznej wartości w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt 45) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ponieważ Grupa Boryszew S.A. posiada pakiet akcji spółki Impexmetal S.A. stanowiący 53,71% jego kapitału zakładowego i dający 53,71% głosów w spółce a wartość akcji będących przedmiotem zastawu, w dniu powstania obowiązku informacyjnego, przekracza równowartość 1 mln Euro.

Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 1 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »