Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
83/2010 2010-12-13 Zakończenie subskrypcji akcji serii F

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i ich przydziałem, Zarząd Boryszew S.A. przekazuje następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 18.11.2010,
data zakończenia subskrypcji: 29.11.2010
2) data przydziału papierów wartościowych: 08.12.2010
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 752.238.564
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – oferowane akcje nie były podzielone na transze, redukcja zapisów dodatkowych wyniosła 99,98%
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – zapisy podstawowe złożono na 749.907.117 akcji, zapisy dodatkowe na 10.222.661.647 akcji.
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 752.238.564
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 0,10 zł
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – złożono 8.755 zapisów podstawowych i 1.893 zapisów dodatkowych
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach – 8.755 w zapisach podstawowych i 1.203 w zapisach dodatkowych
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję – emitent nie zawarł umów o subemisję
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 75.223.856,40 zł
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 626 tys.zł, w
tym::
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 449 tys. zł
b) wynagrodzenie subemitentów 0 zł
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 177 tys. zł
d) promocja oferty 0 zł
Koszty emisji akcji obciążą bieżące koszty działalności.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną subskrybowaną akcję: 0,00084 zł.

Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozp. MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »