Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
71/2010 2010-10-06 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 6 października 2010 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki Boryszew S.A., postanowił zarejestrować w dniu 8 października 2010 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 376.119.282 (trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) jednostkowe prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F i nadać im kod PLBRSZW00078.
W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru w dniu 8 października 2010 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »