Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
62/2010 2010-08-26 Podwyższenie prognozy wyników finansowych

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2010 rok:

Jest (prognoza 26.08.2010):

Wynik na działalności operacyjnej: 189 mln zł
EBITDA: 270 mln zł
Zysk netto: 121 mln zł

Było (prognoza 13.05.2010):

Wynik na działalności operacyjnej: 144 mln zł
EBITDA: 224 mln zł
Zysk netto: 84 mln zł

Analogiczne wielkości za 2009 rok (zaudytowane) wg raportu za 2009 rok wyniosły odpowiednio:
Wynik na działalności operacyjnej: 140 mln zł,
EBITDA: 216 mln zł,
Zysk netto: 52 mln.

Prognoza została sporządzona przy następujących założeniach makroekonomicznych (wielkości średnioroczne):

Waluty:
USD/PLN 2,70
EUR/PLN 4,00
Metale na LME:
Aluminium 2.100 USD/t
Miedź 7.900 USD/t
Cynk 2.300 USD/t
Ołów 2.400 USD/t

Zarząd Boryszew S.A. zmienia prognozę wyników za 2010 rok z uwagi na dokonaną w dniu 10 sierpnia 2010 roku akwizycję zakładów Maflow Polska. Powyższe wartości określono przy założeniu utrzymania przez Boryszew S.A. Oddział Maflow ulg związanych z prowadzeniem działalności na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jako główne czynniki zewnętrzne wpływające na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew określa się kursy walut oraz notowania metali. W szczególności osłabienie euro i spadek cen ołowiu negatywnie wpływają na osiągane zyski. Brak jest możliwości jednoznacznego, miarodajnego i precyzyjnego ustalenia siły oddziaływania tych ryzyk na zmiany w poszczególnych wielkościach zaprezentowanych w prognozie.

Zarząd Boryszew S.A. będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system kontroli biznesowej. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych (kwartalnych) Grupy Kapitałowej Boryszew.

W przypadku, gdy Zarząd Boryszew S.A. poweźmie informację o istnieniu uzasadnionej przesłanki wskazującej na różnicę przekraczającej 10% w stosunku co do jednej z prognozowanych pozycji, informację tę przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Prognoza finansowa zostanie poddana ocenie biegłego rewidenta w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 59/2010 z dnia 17.08.2010.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 25 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »