Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
53/2010 2010-07-22 Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 17 sierpnia 2010 roku.

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 52/2010 w dniu 22 lipca 2010r. oraz zamieszczony na stronie internetowej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że:
I. § 4 ust. 1 Statutu Spółki, uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:
22.11 Z Produkcja opon i dętek z gumy: bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
27.33 Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.90 Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
32.99 Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.”
II. § 11 ust. 6 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.”
§ 11 ust. 6 Statutu Spółki – projektowana zmiana:
„Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
III. w postanowieniu § 12 ust. 11 pkt 9 w miejsce wykreślonej lit. d) dodaje się literę d) w następującym brzmieniu :
„nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 5 (pięć) milionów złotych, jeśli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych”,
IV. w postanowieniu § 13 skreśla się ust. 9
Uzasadnienie:
Wprowadzane zmiany mają na celu zapewnienie przejrzystości i spójności postanowień Statutu, a także usprawnienie funkcjonowania Spółki i jej organów.
Jednocześnie w związku z zamiarem nabycia Maflow Polska Sp. z o.o., koniecznym jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

Zmiany, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, odnoszą się do brzmienia Statutu, wynikającego z uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2010 r., zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusza Teresę Jamróz- Wiśniewską, notariusza w Warszawie, za Repertorium A Nr 4681/2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Boryszew S.A. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 541/34 o powierzchni 4,9209 ha, na której znajduje się budynek administracyjno – produkcyjny oraz namiot magazynowy, położonej w Tychach Urbanowice przy ulicy Serdecznej 42, objętej księgą wieczystą KW Nr KA1T/00033310/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2
Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje/odwołuje się Pana/Panią ............................................ do/ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »