Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
37/2010 2010-06-04 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza, w trybie art. 401 § 1
kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku, następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodane na wniosek Akcjonariusza:

Ad. 1
Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 11 pkt 9 b) Statutu Spółki przedstawia się następująco:
„nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto.” Nowe brzmienie tego postanowienia statutowego wynika z poniższego projektu uchwały.

Dotychczasowe § 13 ust. 8 pkt 11 Statutu Spółki przedstawia się następująco: „nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto”. Nowe brzmienie tego postanowienia statutowego wynika z poniższego projektu uchwały.

Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że
1) § 12 ust. 11 pkt 9 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: „nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”
2) skreśla się § 13 ust. 8 pkt 11.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Ad. 2
Uchwała nr ………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Boryszew S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 541/34 o powierzchni 4,9209 ha, na której znajduje się budynek administracyjno – produkcyjny oraz namiot magazynowy, położonej w Tychach Urbanowice przy ulicy Serdecznej 42, objętej księgą wieczystą KW Nr KA1T/00033310/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2
Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Boryszew S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., opublikowanego w dniu 26 maja 2010 roku, w następujący sposób:
1. W ramach punktu 14 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dokonanie zmiany § 12 ust. 11 pkt 9 lit. b) Statutu i skreślenie postanowienia § 13 ust. 8 pkt 11 Statutu.
2. Dodanie jako punktu 15 podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
3. Dotychczasowy punkt 15 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej) otrzymuje numer 16 zmienionego porządku obrad.
4. Dotychczasowy punkt 16 porządku obrad (Zamknięcie obrad) otrzymuje numer 17 zmienionego porządku obrad.

W związku z powyższymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 31/2010 z dnia 26 maja 2010 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 32/2010 z dnia 26 maja 2010 roku.

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1) i 3)Rozporządzenia

Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »