Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2010 2010-02-25 Zmiana praw z papierów wartościowych

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 114/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku postanowił wprowadzić z dniem 1 marca 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 32.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki Boryszew S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBRSZW00029”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 marca 2010 roku zamiany powyższej liczby akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą nr 110/10 z dnia 25 lutego 2010 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki Boryszew S.A., postanowił dokonać w dniu 1 marca 2010 roku asymilacji 32.500 akcji zwykłych na okaziciela spółki Boryszew S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 1 marca 2010 roku 32.500 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem "PLBRSZW00029", z 62.429.497 akcjami zwykłymi na okaziciela tej spółki oznaczonymi kodem "PLBRSZW00011".

Akcje objęte asymilacją otrzymują kod "PLBRSZW00011"

Z dniem 1 marca 2010 roku:
1) kodem "PLBRSZW00029" oznaczonych jest 62.461.997 akcji spółki Boryszew S.A.
2) kodem "PLBRSZW00011" oznaczonych jest 224.550 akcji spółki Boryszew S.A.

Akcje imienne Spółki są uprzywilejowane:
1 ) w głosowaniu – na jedną akcję przypadają dwa głosy,
2 ) w dywidendzie w ten sposób, że kwota dywidendy na jedną akcję uprzywilejowaną jest podwyższona w stosunku do kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą o maksymalny wskaźnik określony przez Kodeks spółek handlowych,
3 ) w prawie pierwszeństwa – przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę wszelkich w/w uprawnień.

Wysokość kapitału zakładowego emitenta po dokonaniu zamiany wynosi 6.268.654,70 złotych.

Ogólna liczba głosów na WZ emitenta po dokonaniu zmiany wynosi 62.911.097 głosów.

Zmiany praw z papierów wartościowych emitenta dokonano w oparciu o postanowienia § 6 ust. 2 Statutu Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »