Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2012 2012-03-15 Skup akcji własnych

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) zawiadamia, iż w dniu 14 marca 2012 roku otrzymał z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Domu Maklerskiego PKO BP SA z siedzibą w Warszawie („DM PKO BP”) informację, że w dniu 13 marca 2012 roku DM PKO BP, wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 14 lutego 2012 roku ("Umowa"), działając w imieniu i na rachunek własny, nabył 1.777.786 akcje Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z realizowanym programem nabywania akcji własnych, przyjętym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku.
Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 0,78 złotych za jedną akcję. Powyższe akcje dają 1.777.786 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,079% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Jednocześnie Zarząd zawiadamia, iż w dniu 15 marca 2012 roku otrzymał informację, że w dniu 14 marca 2012 roku DM PKO BP, wykonując postanowienia Umowy oraz działając w imieniu i na rachunek własny, nabył 3.000.000 akcje Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z realizowanym programem nabywania akcji własnych, przyjętym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku.
Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 0,79 złotych za jedną akcję. Powyższe akcje dają 3.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,133% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Po odkupieniu akcji od DM PKO BP (z uwzględnieniem poprzednio nabytych akcji, w ramach realizowanego programu nabywania akcji własnych) Spółka będzie posiadała łącznie 61.493.478 akcji własnych, stanowiących 2,725% kapitału zakładowego i dających prawo do 61.493.478 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka poda w osobnym raporcie bieżącym informację dotyczącą nabycia, od DM PKO BP w transakcji pakietowej, akcji Boryszew S.A., zgodnie z Umową.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »