Odpowiedzialny biznes

konin__BS_1576.jpg

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zarówno Grupa Kapitałowa Boryszew, jak i wszystkie wchodzące w jej skład spółki prowadzą działalność biznesową w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, łącząc realizację celów ekonomicznych z celami społecznymi i środowiskowymi. Budowanie wartości firm dla inwestorów i akcjonariuszy jest dziś ściśle związane nie tylko z osiąganymi przez nie wynikami finansowymi, ale również z jej odpowiedzialnością społeczną i zaangażowaniem w taki model rozwoju, który zaspokaja aspiracje cywilizacyjne obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom.

„Świat zmienia się w niezwykle szybkim tempie. O ile gospodarka rynkowa okazała się najbardziej efektywnym systemem alokacji ograniczonych zasobów, o tyle - z drugiej strony – przyczynia się do nasilenia szeregu negatywnych zjawisk, jak nierówności społeczne czy degradacja środowiska naturalnego, które z kolei nie pozostają bez wpływu na warunki funkcjonowania świata korporacji. Bezprecedensowy nacisk problemów ekologicznych i społecznych, generowanych przez walkę o dostęp do wody, żywności, energii i zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństw, naruszanie praw człowieka i praw pracowniczych – to wszystko stanowi dziś materialne otoczenie firm i biznesu. Z kolei konsekwencje stosowania złych praktyk i nieprzestrzegania ładu korporacyjnego, tak wyraźnie widoczne w trakcie globalnego kryzysu finansowego, postawiły na porządku dnia takie kwestie jak przejrzystość i etyka działań biznesowych, korupcja, prawa akcjonariuszy, zarządzanie ryzykiem, system wynagradzania zarządów firm” – tak opisują świat współczesnego biznesu oraz jego otoczenie dokumenty promujące ideę odpowiedzialnego inwestowania.

W Grupie Kapitałowej Boryszew w ten właśnie kontekst wpisane jest rozumienie odpowiedzialnego biznesu. Proces podejmowania decyzji biznesowych w Grupie uwzględnia czynniki ekologicznych i społeczne oraz zasady ładu korporacyjnego i kodeksu dobrych praktyk (ESG – environmental, social and governance factors). Chcemy wnosić nasz wkład w budowę długookresowej kondycji i stabilności rynku. Uznajemy, iż, w dłuższej perspektywie, generowanie zrównoważonego przychodu uzależnione jest od stabilnych, dobrze funkcjonujących i zarządzanych systemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.
 

OTOCZENIE SPOŁECZNE

Otoczenie społeczne, w którym funkcjonują spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Boryszew jest istotnym czynnikiem determinującym ich procesy decyzyjne. Kluczowe znaczenia mają tu takie czynniki jak:

 

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »